Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Sağlık Turizmi Teşvikleri

20.01.2021
1.216
Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir ?

 • Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Desteği
 • Tercümanlık (Sağlık Turizmi Personeli) Desteği
 • Hasta Yol Yardım Desteği (Hasta Başına)
 • Acenta Komisyon Desteği
 • Belge/Sertifika Desteği
 • Ürün ve Hizmet Tescil Desteği
 • Yurt Dışı Birim Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Bireysel Katılımların Desteklenmesi(Fuar vb.)

 

Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Desteği

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) yönelik harcamalar, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 USD tutarında desteklenir.

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen Google Ads, Facebook, Instagram, billboard, afiş, broşür, TV ve radyo vs. reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik harcamaların desteklenmesine yönelik başvurular, faaliyetin tamamlanmasının ardından sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerekli evraklar ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

Yapılan tanıtım faaliyetinin doğru hedef kitleye ulaşılması, en uygun organizasyon mekânının belirlenmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim metotları kullanılarak verilmesi, reklam tanıtım ve pazarlama teşviği kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından önemlidir.

 

Afiş, katalog, broşür, billboard gibi basılı tanıtım materyalleri ile eşantiyon malzemeleri ve tanıtım filminin desteklenmesine yönelik başvurular için tanıtım malzemesinin ya da tanıtım filminin kullanıldığı etkinliğe ait bilgi ve görsel örneklerin sunulması gerekir. Yurtiçinden temin edilen tanıtım materyallerinin yurt dışına gönderildiği gümrük beyannameleri (bedelsiz veya iz bedelli olmalı), miktarların belirtildiği detaylı kurye, kargo faturaları veya uygun nitelikteki belgeler ile birlikte kanıtlanmalıdır. Reklam tanıtım ve pazarlama desteği kapsamındaki prodüksiyon harcamalarında, prodüksiyon materyalinin Türkiye’de de kullanılacak ise prodüksiyon harcamalarına ilişkin hak ediş hesaplaması toplam harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

Arama motoru(Google Ads) ve sosyal medya(Facebook, Instagram…) reklamları kapsamında elektronik ortamda kontrol edilebilen belgeler hariç, yurt dışında düzenlenen ve 20.000 doları aşan fatura, ödeme belgesi, sözleşme ve gerçekleşme raporunun Ticaret Ataşeliği’ne DYS üzerinden onaylatılmalıdır. Belirtilen tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmeden en az 10 gün önce sağlık kuruluşları/acenteler tarafından ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne bildirim yapılır.

Harcamaya ait belgelerin düzenlendiği ülke ile tanıtım faaliyetinin gerçekleştiği ülke farklı ise harcama belgelerinin onayı, belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği tarafından DYS üzerinden gerçekleştirilir. Ticaret Ataşeliği tanıtım çalışmasının gerçekleştirildiği ülkede bulunan Ticaret Ataşeliği ile irtibata geçerek tanıtım çalışmasına yönelik bilgi alır. Düzenlenen bir sözleşmede hizmet alınan taraf yabancı ise söz konusu sözleşmenin, yabancı şirketin yerleşik olduğu ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından DYS üzerinden onaylanması gerekir.

2015/8 sayılı Karar’ın 1 no.lu ekinin “özel tanıtım giderleri” kısmında düzenlenen “defile / show / gala / özel sergi-gösterim / basın tanıtımı / kokteyl / seminer / konferans / gameshow / firma / ürün / hizmet / marka / platform lansmanı faaliyetleri” kapsamında, organizasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli giderler yer alır.

Destek başlangıcı olarak ilk destek ödemesine konu olan tanıtım çalışmasının başlangıç tarihi esas alınır. Bu tarihten itibaren 48 ay sonra biter. Bu tarihten önceki döneme ait faaliyetler desteklenmez.

Danışmanlık Desteği

 

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak için Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği konularda alacakları  danışmanlık hizmetlerine yönelik giderler, %50 oranında ve yıllık 200.000 dolara kadar desteklenmektedir.

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak için pazarlama stratejisi, yurtdışı pazara giriş  ve pazar yapısı gibi konularda yapılacak olan danışmanlık hizmet giderlerine yönelik destekten yararlanabilmek için yararlanıcıların, danışmanlık hizmetini almaya başlamadan önce; gerekli evraklar ile birlikte “Ön Onay Başvurusu” yapmaları ve ön onay almaları gerekir. Ön onay alamayan danışmanlık hizmeti giderleri desteklenmez. Ön onay değerlendirilirken; danışmanlık hizmetinin alınacağı kurumun/kuruluşun/kişinin tecrübesi, uzmanlık alanı, daha önce yapmış olduğu çalışmalar ve danışmanlık hizmetinin muhtevası göz önünde bulundurularak verilir. Ön onayın alındığı tarihten sonra yapılan harcamalar destek kapsamındadır.

Danışmanlık hizmetinin alınmasına müteakip teşvik başvuruları, gerekli evraklar ile birlikte DYS(Destek Yönetim Sistemi) üzerinden yapılır.

Danışmanlık desteği başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesine ilişkin danışmanlık faaliyetinin başlangıç tarihi esas alınır. Bu tarihten önce alınan danışmanlık faaliyetleri destek kapsamına alınmaz.

 

Personel Desteği

 

Sağlık kuruluşları/tesisleri tarafından yurt içinde istihdam edilen, tercüme hizmeti veren aynı anda en fazla 2 personelin maaşları, aylık brüt maaşı üzerinden % 50 oranında ve personel başına yıllık 25.000 dolara kadar desteklenmektedir.

Personel desteğine yönelik harcamaların desteklenmesine yönelik başvurular, sağlık kuruluşları/tesisleri tarafından üçer aylık dönemlerle gerekli evraklar ile birlikte DYS(Destek Yönetim Sistemi) üzerinden yapılır.

İncelemeci kuruluş(Hizmet İhracatçıları Birliği) destek başvurusunu, istihdam edilen personelin eğitimi, yabancı dil bilgisi seviyesini ve tecrübesini de dikkate alarak sonuçlandıracaktır.

Sağlık kuruluşunun ortakları bu kapsamda verilen destekten yararlanamazlar.

Personel Desteği başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesinde yer alan en eski tarihli tercümanlık hizmetine ilişkin ödeme belgesi baz alınacaktır. Destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra son bulur. Bu tarihten önceki döneme ait giderler desteklenmez.

Brüt maaş tutarı belirlenirken istihdam desteği kapsamında yararlandırılan personele, ilgili ay içerisinde Asgari Geçim İndirimi(AGİ) hariç olarak yapılan ödeme ile çalışana ait vergi, sosyal güvenlik ve bireysel emeklilik kesintileri dikkate alınır.

 

Hasta Yol Desteği

 

Bakanlık ile Hasta Yol Desteği protokolü yapan özel sağlık kuruluşları tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

 • Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye gelmesi durumunda uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 oranında ve 1.000 dolara kadar,
 • Tarifesiz uçak seferleriyle Türkiye’ye gelmesi durumunda hasta başına 200 ABD dolara kadar geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı,

ödenir.

Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların(sağlık turistlerinin) ekonomi sınıfı ulaşım giderlerinin desteklenmesine yönelik destek başvuruları, Genel Müdürlük ile protokol yapan sağlık kuruluşu tarafından Hasta Yol Desteği Başvuru Belgeleri ile birlikte DYS(Destek Yönetim Sistemi) üzerinden yapılır.

Hasta yol desteğinden yararlanabilmek için, ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde hastanın sağlık kuruluşuna giriş kaydı yapılması gerekir. Aksi takdirde destekten yararlanılamayacaktır.

Hasta Yol Desteği kapsamında protokol yapmak isteyen sağlık kuruluşu, faaliyet izin belgesi ve yetkili/yetkililer tarafından tarih kısmı boş bırakılarak imzalanmış “Hasta Yol Protokolü (EK-13A)” ile birlikte DYS(Destek Yönetim Sistemi) üzerinden başvuru yapar. Destek başvuruları, protokol imzalanmasını müteakip DYS üzerinden alınan onay sonrası yapılır.

Hasta yol desteği başlangıç tarihi olarak ilk destek ödemesine konu olan uluslararası hastalardan ülkeye giriş tarihi en eski tarihli olanı baz alınacaktır. Bu tarihten itibaren 48 ay sonra bitecektir. Bu tarihten önceki döneme ait uluslararası hasta girişleri desteklenmeyecektir.

 

Acente Komisyon Desteği

 

Sağlık turizmi sektöründe ülkemize uluslararası hasta getirilmesine, yönelik acentelere yapılan komisyon ödemeleri, acente komisyon desteği kapsamında % 50 oranında ve yıllık 100.000 dolara kadar desteklenmektedir.

Sağlık turizmi sektöründe ülkemize uluslararası hasta(sağlık turisti) getirilmesine yönelik acentelere yapılan komisyon ödemelerinin desteklenmesine yönelik başvurular, faaliyetin gerçekleştikten sonra sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerekli evraklar ile birlikte DYS (Destek Yönetim Sistemi) üzerinden yapılır.

Acentelik faaliyetine ait olarak alınmış faturalarda, söz konusu hizmetin niteliğinin anlaşılabilir bir şekilde. belirtilmiş olması gerekir. Destek talebinde bulunulan faaliyet(komisyon ödemesi) ile fatura arasında ilişki kurulamadığı durumlarda harcama kalemi Acenta Komisyon Desteği kapsamında desteklenmez.

Acente Komisyon Teşviği başlangıç tarihi olarak; sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcının için ilk destek ödemesinde yer alan en eski tarihli fatura esas alınacaktır. Bu tarihten itibaren sonra 48 ay boyunca destekten yararlanılabilecektir. Bu tarihten önceki döneme ait ödemelere ilişkin harcamalar desteklenmez.

 

 

 

Ürün Ve Hizmet Tescil Desteği

 

Sağlık turizmi faaliyetinde bulunan sağlık kuruluşları ya da sağlık aracı kuruluşları(acenteler) yurt dışına yönelik ürün ve hizmet tescili harcamaları ile yurt içinde tescilli markalarının yurt dışında da tesciline ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık 50.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir.

Ürün/hizmet tesciline ilişkin harcamaların desteklenmesine yönelik başvurular, tescil işleminin tamamlanmasının ardından sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerekli evraklar ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

Ürün ve hizmet tescil teşviği kapsamında ürünün veya hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin danışmanlık, marka/patent bürosu hizmetleri, ürünün ya da hizmetin tescilin yapılacağı ülkede daha önce başka biri tarafından tescil ettirilip ettirilmediğine yönelik olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. zorunlu giderler desteklenmektedir.

Ürün/hizmet tescil yenileme giderleri, teşvik kapsamında yer almaz.

Destek başlangıcı olarak ilk teşvik başvurusu ödemesinde yer alan en eski tarihli fatura baz alınır. Bu tarihten önceki döneme ait faturalar için ürün/hizmet tescil desteği başvurusu yapılamaz.

Yurt içinde tesciline sahip olunan markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin harcamaların desteklenmesine ilişkin teşvik başvuruları, tescil ve koruma işleminin tamamlanmasını ardından sağlık turizminde faaliyet gösteren yararlanıcılar DYS üzerinden yapılır.

Ürün ve  hizmet tescili desteği kapsamında yurt içinde tescilli markanın yurt dışında tesciline yönelik marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, markanın tescilinin yapılacağı ülkede daha önce başka biri tarafından tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. zorunlu giderler ile markanın yurt dışında korunmasına yönelik hukuki danışmanlık harcamaları desteklenir.

 

Marka tescil yenileme giderleri, destek kapsamında değildir.

 

Destek başlangıcı olarak ilk teşvik başvurusu ödemesinde yer alan en eski tarihli fatura baz alınır. Bu tarihten önceki döneme ait faturalar için marka tescil gideri başvurusu yapılamaz.

 

 

Rapor Ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

 

Bakanlık tarafından onay verilen kurumlardan alınan ya da hazırlatılan sektör araştırması, pazar araştırması, ülke, uluslararası mevzuatları, veri madenciliği  ve değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka raporları ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine yönelik harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolar tutarında desteklenir.

Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket satın alımlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerine yönelik harcamaların desteklenebilmesi için sağlık turizmi yararlanıcıların,  öncelikle ön onay başvurusu yaparak alınacak hizmete dair ön onay alması gerekir. Ön onay verilmeyen raporlar ya da yabancı şirket satın alımına yönelik danışmanlık hizmetleri giderleri desteklenmez. Ön onay incelemesi yapılırken, raporu hazırlayan ya da danışmanlık hizmetini verecek olan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve raporun ya da danışmanlık hizmetinin içeriği göz önünde bulundurulur.

Rapor desteği kapsamında satın alınacak raporlar, son 2 yıl içerisinde hazırlanmış olmalıdır. 2 yıllık sürenin hesaplanmasında teşvik başvurusu tarihi esas alınır.

 

Hizmetinin alınmasının ardından destek başvuruları gerekli evraklar ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

 

Veri tabanı üyeliği şeklinde olan başvularda söz konusu veri tabanına, ön onay formunda belirtilen zaman diliminde incelemeci kuruluşça(hizmet ihracatçıları birliği) tam erişim sağlanabilmesi gerekmektedir. Söz konusu erişimin sağlanması, destekten faydalanan yararlanıcıların sorumluluğundadır.

 

Destek başlangıcı olarak; rapor desteği için ilk destek ödemesinde bulunan en eski tarihli fatura baz alınır. Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık desteği için ise ilk destek ödemesine konu olan faaliyetin başlangıç tarihi esas alınır. Bu tarihten önceki döneme ait faturalar/faaliyetler desteklenmez.

 

Çevre Ve Kalite Belgeleri Desteği

 

Çevre, kalite ve insan sağlığına ilişkin mevzuatlara uyum sağlanabilmesi ya da ön tanı merkezi, ofis açılışı için gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

 

“Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi (EK-7A)”nde yer verilen belge/sertifikalara ek olarak ön tanı merkezi ya da ofis açılışına ve/veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelere ilişkin harcamaların desteklenmesi başvuruları, ilgili belgenin alınmasını müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Belgelendirme Desteği Başvuru Belgeleri (EK-7)” ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

 

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 • Belgelendirme tetkik giderleri,
 • Belge kullanım ücretleri, ç) Zorunlu kayıt ücretleri,
 • Danışmanlık giderleri,
 • Eğitim giderleri,
 • Gözetim giderleri,
 • Yenileme giderleri, ğ) Test/analiz giderleri.

 

Bu madde kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla

5.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

 

 

Yurt Dışı Birim Desteği

 

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri veya şubeleri üzerinden açtıkları birimlerin kira ve komisyon giderleri, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 USD tutarında desteklenir.

Kira desteğinden yararlanmak için, yararlanıcılar usul esaslarda yer alan belgelerle DYS üzerinden başvuru yaparlar. Kapsama alınan yurt dışı birimlerin(ofis, ön tanı merkezi, klinik, hastane…) destek ödemesi için EK-9B’de yer alan bilgi ve belgelerle DYS üzerinden başvuru yapılması gerekir.

Yararlanıcı sağlık turizmcisi, Karar’ın yayım tarihten önce açtığı yurt dışı birimleri için de bu destekten yararlanabilir.

Yurt dışında düzenlenen kira sözleşmesi, ödeme belgeleri ve yurt dışı birime ait belgeler, harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Ataşeliği’ne DYS üzerinden onaylatılır.

Ticaret Müşavirliği Yurt Dışı Birim Desteği için yurt dışı birime ait ilk destek başvurusuna ilişkin belgeleri onaylamadan önce ve destek devam ettiği müddetçe her destek yılında birimi yerinde inceler. Bu incelemeler neticesinde Ticaret Müşavirliği söz konusu yurt dışı birimde gerçekleştirilen faaliyetin Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmaya yönelik olup olmadığını değerlendirir ve DYS üzerinden raporunu iletir. Ticaret Ataşeliklerinin olumsuz görüş bildirdiği durumlarda incelemeci kuruluş bahse konu birimi destek kapsamından çıkartır.

Bu Genelge kapsamında 6 ay ve daha üzeri dönemi içeren kira ödemelerinin tek seferde yapılması durumunda hak ediş ödemesi, Ticaret Müşavirliği’nin yerinde inceleme yapmasının ve değerlendirmenin DYS üzerinden bildirilmesinin ardından gerçekleştirilir.

Destek kapsamına alınan ve destek ödemesi devam eden birimin kira sözleşmelerinde değişim olması halinde yeni kira sözleşmesi, birim sahibi tarafından ilgili Ticaret Ataşeliğine DYS üzerinden sunulur ve Ticaret Ataşeliğince söz konusu kira tutarının rayice uygun bulunması durumunda DYS üzerinden onaylanır.

Destek başvurusunda bulunulmuş bir yurt dışı birimin adresinin değiştirilmesi durumunda yeni adresteki birim, eski adresteki birimin devamı olarak değerlendirilir.

Başvuru sahibinin yurt içi ya da yurt dışı ortaklık yapısının destek oranının değişmesine veya desteğin sonra ermesine sebebiyet verecek şekilde değişmesi durumunda değişiklik tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvuru sahibinin DYS üzerinden gerekli bilgilerini güncellemesi ve değişikliğe dair bilgi ve belgeleri DYS’ye yüklemesi gerekir. Ortaklık yapısının belirtilen biçimde değiştiği ve 3 ay içerisinde bildirimde bulunmadığı belirlenen başvuru sahipleri, birim desteği kapsamından çıkarılır ve bekleyen  teşvik başvuru dosyaları destek kapsamında değerlendirilmez.

Yurt dışı birim teşviği kapsamına alındıktan sonra faaliyeti sonlandırılan birim için; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 ay içinde başvuru sahibi tarafından DYS üzerinden bildirim yapılır. Bildirimin yapılması durumunda bahse konu birim, kapandığı ya da organik bağın sonlandığı tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.

Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun belirtilmesi gerekir. Ödeme belgesinde belirtilememesi durumunda, kiraya verenden ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınır ve bu yazının DYS üzerinden sunulması gerekir.

Yurt dışı birim desteği başlangıç tarihi olarak desteğe konu olan ilk ay baz alınır ve destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra biter.

 

Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği

 

Sağlık kuruluşları/tesisleri ve aracı kuruluşların yurt dışında katılacaklar fuar, seminer, kongre gibi organizasyonlar için yurt dışı fuar katılım desteği verilmektedir.

 

 

Bireysel Katılımların Desteklenmesi

 

Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında;

 

 • Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında ve yararlanıcı/işbirliği kuruluşu başına en fazla 15.000 ABD Doları,
 • İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri, %75 oranında ve organizasyon başına en fazla 120.000 ABD Doları,

desteklenir.

 

İşbirliği Kuruluşları ve Organizatörlerin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmesi için etkinliğin başlama tarihinden en az 1 (bir) ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa başvurması gerekir.

Gayrimenkul sektörüne yönelik düzenlenen milli katılım organizasyonları sadece bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılır.

 

Bireysel katılımların desteklenmesi

Sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurtdışında düzenlenen ve “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)” nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri etkinlikleri ile 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi eki “Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesi”nde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına yönelik katılım giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, etkinliğin gerçekleştirilmesini müteakip bahsi geçen kuruluşlar tarafından “Bireysel Katılım Desteği Başvuru Belgeleri (EK-31)” ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

Ulaşımın, fuara gidiş sürecinde fuarın başlangıç tarihinden en erken 5 (beş) gün önce Türkiye’den fuarın düzenlendiği ülkeye; fuardan dönüş sürecinde ise fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün sonra fuarın düzenlendiği ülkeden Türkiye’ye olması gerekir. Seyahate ilişkin olarak yapılması zorunlu yurtiçi ve yurtdışı aktarma ve bağlantılar destek kapsamındadır.

 

Fuar katılımcısının destek kapsamındaki iki fuara katılımı ve her iki fuarda da aynı kişilerce temsil edilmesi halinde; Türkiye’den ilk ülkeye gidiş tarihinin, fuarın başlangıç tarihinden en erken beş gün önce olması, ikinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra olması ve ikinci ülkeden Türkiye’ye geliş tarihinin ikinci fuarın bitiş tarihinden en geç 5 (beş) gün sonra olması kaydıyla, ulaşım masraflarının desteklenmesi mümkün bulunmaktadır.

İşbirliği kuruluşları ve ilgili olabilecek diğer kurum ve kuruluşların teklifi üzerine veya re’sen Genel Müdürlükçe uygun görülen fuarlar, “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)”ne dâhil edilir veya uygun görülmeyen fuarlar listeden çıkartılır. Anılan liste, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Katılım gideri kapsamındaki harcamaların ve ulaşım giderlerinin desteklenebilmesi için, söz konusu organizasyona stant ile katılım sağlanması gerekir.

 

Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)’ne fuar/kongre/ konferans/seminer/festival/film market eklenebilmesi için söz konusu organizasyonun;

 

 • Konusu itibariyle sektörel nitelikli,
 • Uluslararası (katılımcı/ziyaretçi) nitelikli,
 • Stant ile katılım sağlanabilen,
 • Önceki yıl/yıllardaki performansı değerlendirilebilen
 • Kurumsal bir internet sitesine sahip

olması gerekir.

 

Altıncı fıkrada belirtilen nitelikleri haiz olmayan organizasyonlar “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)”ne eklenmez. Organizasyonun niteliği ve kapsamı itibariyle listeye eklenmesinde Bakanlıkça fayda görülen fuarlar için altıncı fıkranın (ç) bendinde yer alan şart aranmayabilir.

“Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)”ne fuar ekleme taleplerinin fuarın başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce Bakanlığa iletilmesi gerekir.

 

Milli katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği kuruluşları veya organizatörler tarafından yurt dışında eğitim, sağlık, bilişim, film, yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, yayıncılık ve lojistik sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenecek diğer konularda düzenlenen ve “Desteklenen Milli Katılım Organizasyonları Listesi (EK-32C)”nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere yönelik giderlerin desteklenebilmesi için işbirliği kuruluşu veya organizatör tarafından organizasyonun başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce “Milli Katılım Organizasyonu Ön Onay Başvuru Belgeleri (EK-32A)” ile birlikte DYS üzerinden başvuru yapılması ve ön onay alınması gerekir. Ön onay verilmeyen organizasyonlar desteklenmez.

Ön onay alınan organizasyon ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapılması halinde ilgili işbirliği kuruluşu veya organizatör, söz konusu değişiklik hakkında, değerlendirilmek üzere gerekçesi ile birlikte DYS üzerinden bildirim yapar.

Organizasyonun gerçekleştirilmesini müteakip işbirliği kuruluşu veya organizatör tarafından reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile info-stand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderlerinin desteklenmesi için “Milli Katılım Organizasyonu Tanıtım Desteği Başvuru Belgeleri (EK-32B)” ile; organizasyon katılımcıları tarafından ise ulaşım ve katılım giderlerinin desteklenmesi için “Milli Katılım Organizasyonu Katılım Desteği Başvuru Belgeleri (EK-32)” ile birlikte DYS üzerinden başvuru yapılır.

Onaylanan milli katılım organizasyonları, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

İşbirliği Kuruluşları veya organizatörlerin, organizasyon konusu sektörün/ sektörlerin veya organizasyon katılımcılarının tanıtımını ve katılımcılara iletişim hizmetleri sunulmasına yönelik info-standlarına ilişkin giderler, toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere; gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderler ise katılımcılara kiralanan toplam organizasyon alanının %15’ini geçmemek üzere desteklenir.

Ulaşım masrafları bu Genelge’nin 31’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası çerçevesinde desteklenir.

Milli Katılım Organizasyonu başvurularının destek kapsamına alınması için söz konusu faaliyete ilişkin ilgili Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinden DYS üzerinden onay alınması gerekmektedir. Ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda faaliyetin destek kapsamına alınmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

 

Münhasıran Yurt Dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları tarafından;

 • Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları,
 • Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

desteklenir.

 

Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen destek unsurlarından yıllık en fazla 5 (beş)’er adet etkinlik/eğitim program için yararlandırılır.

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için, ilgili sağlık kuruluşu veya eğitim kurumu tarafından etkinliğin başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce “Yurtiçi Tanıtım/Eğitim Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri (EK-14A)” ile birlikte eksiksiz olarak DYS üzerinden başvuru yapılması gerekir. Ön onay verilmeyen etkinlikler desteklenmez.

Yurt içi tanıtım/eğitim etkinliğinin tamamlanmasını müteakip destek başvuruları, “Yurtiçi Tanıtım/Eğitim Desteği Başvuru Belgeleri (EK-14)” ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 1. Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri,
 2. Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri,
 3. Tercümanlık giderleri,
 4. Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri vb.),
 5. Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
 6. Yurtdışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya ödenen ücret,
 7. Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri.

Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen giderler, en fazla 5 (beş) gün süreyle desteklenir.

Ön onay verilen programın katılımcı listesine ilişkin değişiklikler program başlangıç tarihinden önce, diğer değişiklikler ise değerlendirilmek üzere programın başlangıç tarihinden en geç 7 (yedi) gün önce DYS üzerinden bildirilir. Bahsi geçen süre içinde bildirilmeyen değişiklikler değerlendirmeye alınmaz. Bununla birlikte haklı sebeplerin varlığı halinde işbirliği kuruluşu, söz konusu hususları, ilgili belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere incelemeci kuruluşa sunabilir.

Yurtiçi tanıtım/eğitim etkinliği katılımcılarının organizasyonun başlangıç tarihinden en fazla 3 (üç) gün önceki ve bitiş tarihinden en fazla 3 (üç) gün sonraki ulaşım harcamaları desteklenir.

Ulaşım ve konaklama giderlerinin desteklenebilmesi için yararlanıcıların/ katılımcıların onay verilen programın tamamına katılım sağlaması gerekir.

Yurtiçi eğitim desteği başlangıcı olarak ilk destek ödemesine konu olan yurtiçi eğitimin başlangıç tarihi esas alınır. Bu tarihten önceki döneme ait faaliyetler desteklenmez.

 

ETİKETLER: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: