Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

UNWTO – Sağlık Turizmi Raporu

20.11.2020
1.000
UNWTO – Sağlık Turizmi Raporu

UNWTO – Sağlık Turizmini Keşfetmek

Sağlık Turizminin Büyüyen Kesimi

Sağlık turizm son yıllarda katlanarak büyümeye devam ediyor ve dünya çapında birçok yerleşik ve gelişmekte olan destinasyonda giderek daha fazla önem kazanıyor. Buna rağmen sağlık turizmi, coğrafi, dil, çeşitli kültürel geleneklere göre hala tam anlamıyla tanımlanamamıştır. Ayrıca veriler çok parçalanmış ve sınırlıdır.

Günümüzde sağlık turizmi, fırsatları değerlendirmek ve zorlukları daha iyi ele almak için daha büyük ölçüde anlaşılması gereken, gelişmekte olan, küresel, karmaşık ve hızla değişen bir sektör olarak kabul edilmektedir.

Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) ve Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından hazırlanan bu çalışmanın amacı üç yönlüdür:

 1. Sağlık turizminin tanıtımına dahil olan paydaşların mevcut uygulamalarının belirlenmesi yoluyla küresel düzeyde sağlık turizmi hakkında daha iyi bir anlayışa ulaşmak;
 2. Sağlık amacıyla seyahat etmenin karmaşık sistemini tanımlamak ve açıklamak için tutarlı bir terminolojiye sahip kapsamlı bir sınıflandırma önermek;
 3. Sağlık turizmini geliştirmek isteyen ulusal turizm kuruluşları (NTO’lar) ve destinasyon yönetimi kuruluşları (DMO’lar) için pratik bir araç seti sağlamak

Bu çalışmada yer alan tavsiye edilen tanımlar, bir çalışma raporuyla başlayan bir sürecin sonucunu, ETC ve UNWTO tarafından Budapeşte’de Macar Turizm Ajansı’nın desteğiyle düzenlenen sağlık turizmi yuvarlak masa toplantısının tartışmaları ve sonucunu ve çalışmanın sonucunu temsil etmektedir. UNWTO Turizm Rekabet Edebilirlik Komitesi tarafından yürütülür

 

Sağlık Turizminin Tanımlanması: Önerilen Sınıflandırma Ve Tanımlar

Turizm (ve seyahat), refahın yaratılmasına veya iyileştirilmesine katkıda bulunabilecek bir faaliyettir.

Sağlık turizmi, bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılama ve kendi yaşamlarında birey olarak daha iyi işlev görme kapasitelerini artıran tıbbi ve sağlık temelli faaliyetler yoluyla fiziksel, zihinsel ve / veya ruhsal sağlığa katkı sağlayan birincil motivasyon olan turizm türlerini kapsar.

Sağlık turizmi, alt türler için kullanılan şemsiye terimdir: sağlık turizmi ve medikal turizm.

Sağlık turizmi, fiziksel, zihinsel, duygusal, mesleki, entelektüel ve ruhsal olmak üzere insan yaşamının tüm ana alanlarını iyileştirmeyi ve dengelemeyi amaçlayan bir turizm faaliyetidir. Sağlık turisti için birincil motivasyon, sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, rahatlama, şımartma ve iyileştirici tedaviler gibi önleyici, proaktif, yaşam tarzını geliştirici faaliyetlerde bulunmaktır.

Medikal turizm, kanıta dayalı tıbbi iyileştirme kaynaklarının ve hizmetlerinin (hem invaziv hem de non-invazif) kullanımını içeren bir turizm faaliyetidir. Bu, teşhis, tedavi, önleme ve rehabilitasyonu içerebilir.

 

Sağlık Turizmini Şekillendiren Faktörler

Boş zaman aktivitelerine harcanan zaman (sağlık bakımı ve önleme dahil) giderek artmaktadır. Boş zaman faaliyetlerine ayrılan daha fazla zaman ve artan harcanabilir gelir (Seyahat, eğlence, sağlık bakımı, kişisel sağlık) sağlıklı yaşam tarzı motivasyonlarını yükseltmektedir.

Medikal turizm özellikle aşırı yüklü sağlık hizmetleri ve halk sağlığı sigorta sistemleri tarafından yönlendirilmektedir. Uzun vadeli bakım harcamaları, birçok gelişmiş ekonomide son birkaç on yılda artmıştır ve yaşlanan nüfus daha fazla sağlık ve sosyal bakıma ihtiyaç duyar hale gelmiştir.

Kentleşme, halk sağlığı için büyük bir zorluktur. Birleşmiş Milletler’e göre, dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor ve bu oran 2050’de üçte ikiye çıkması bekleniyor. Kentsel yaşamla ilişkili sağlık durumu ve kronik hastalıklar, daha sağlıklı geziler, doğal alternatifler ve kaçış için artan bir ihtiyaç ve talebe yol açmaktadır.

Sınır ötesi hareketlilik hakkındaki Avrupa Birliği (AB) Direktifi gibi bazı yasal direktifler de özellikle medikal turizm alanında etkili olmaktadır. Sınır ötesi sağlık hizmetlerinde hasta haklarına ilişkin 2011/24 / EU sayılı Direktif, hastaların, planlanmış bakım da dahil olmak üzere yurtdışında sağlık hizmeti alma hakkına sahip olduğunu ve ilke olarak önceden izin almak zorunda kalmadan bunun için geri ödeme alabileceğini açıklamaktadır.

Mali piyasaların küresel yapısı, özellikle konaklama ve spa pazarında hızlı gelişmeleri beslemektedir. Medikal turizmde de artan yatırımlar (genellikle doğrudan yabancı yatırım olarak), özellikle teknoloji ve bilgi birikimine yapılan yatırımlar şeklinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, beyin göçü kavramı özellikle medikal turizm endüstrisinde oldukça yaygındır (yani, doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleri, yerel sakinleri tedavi etmek yerine medikal turizmde çalışmayı tercih etmektedir).

Hızlı teknolojik gelişmeler ve icatlar, sağlık amaçlı seyahatleri de etkilemektedir. Küresel erişime sahip teknoloji ve inovasyon şirketleri, yerel olarak medikal turizmin gelişimini etkileyebilir.

Uygulamalar, giyilebilir cihazlar (veya işitme cihazları), kullanıcıların gelecek yıllarda sağlık ve sağlık yönetimini değiştirme potansiyeline sahiptir. M-sağlık (mobil sağlık) ve e-sağlık akıllı çözümleri ve gerçek zamanlı bilgiler, sağlık hizmeti sağlayıcılarının kişisel tedavi planlarını belirlemelerine yardımcı olabilir.

Sağlık (özellikle medikal) turizminde kişisel sağlık verilerinin (Örneğin mahremiyet), bilgilerin ve yanlış uygulama yasalarının korunması çok önemlidir.

Özetle sağlık turizmini etkileyen faktörleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Boş zaman aktivitelerine harcanan zaman ve gelirin artması
 • Ülkelerin aşırı yoğun sağlık hizmetleri ve sigorta durumları
 • Nüfusun giderek yaşlanması
 • Kentsel yaşamın getirdiği sağlık sorunları ve kronik hastalıklar
 • Sınır ötesi sağlık hizmetleri ile ilgili uluslararası kriterlerin belirlenmesi
 • Mali piyasaların küresel yapısı
 • Doktorlar ve diğer sağlık profesyonellerinin sınır ötesi hasta tedavi etme isteği
 • Teknolojideki hızlı gelişmeler ve değişimler
 • Mobil uygulamalar, giyilebilir cihazlar gibi teknolojik gelişimler
 • Kişisel sağlık verilerinin güvence altına alınabilir olması

 

Sağlık Turizmi Pazarı

Dünya turizminin sürekli genişlemesine paralel olarak, her geçen gün daha fazla sayıda insan sağlık amacıyla seyahat etmektedir. Kitlesel turizm hareketliliği, uygun fiyat, erişilebilir seyahat ve internet üzerinden kolayca bulunabilen bilgilerle daha da kolaylaştırılmıştır.

Sınırlı, parçalanmış ve çoğu zaman güvenilmez veriler ile sağlık turizmi ve bileşenlerinin değişen tanımları nedeniyle, bir pazar olarak sağlık turizminin boyutunu ve büyümesini tahmin etmek güçtür.

Bazı kuruluşlar tarafından yapılan tahminler, medikal turizm pazarının 45,5 milyar ila 72 milyar ABD doları arasında (Sınırların Ötesindeki Hastalar) veya 100 milyar ABD doları (Tıp Turizmi Derneği) olduğunu göstermektedir. Medikal turizm pazarının değerine ilişkin kaynak tahminleri büyük ölçüde farklılık göstermektedir.

Sağlık turistlerine bakım hizmeti sunan çoğu ülke, bunu ülkelerine gelen döviz gelirlerinin seviyesini artırmak ve ödemeler dengesi konumlarını iyileştirmek için yapmaktadır.

 

Sağlık Turizmi Tedariği

Sağlık turizmi arzı halihazırda kaplıcalı otellerden, wellness otelleri ve termal banyolara, uzmanlaşmış hastane ve kliniklere kadar çok geniştir. Sağlık turizminin birçok alanında hizmet verebilecek çeşitli tesis türleri vardır (örneğin, sağlıklı yaşam gezileri, kaplıcalar, tüp bebek klinikleri, diş veya plastik cerrahi klinikleri gibi hizmetler). Sağlık turizmi tedariğindeki operatörler, tedarikçilerden, komisyonculara veya otellerden sertifika, akreditasyon ve sigorta şirketlerine kadar çeşitlilik gösterebilir.

Küresel olarak kabul edilmiş bir hizmet sağlayıcı tipolojisi mevcut olmadığından, gerçek arzın boyutu ve kapasitesi (muhtemelen oteller ve hastaneler dışında) yeterince ele alınmamıştır.

Konaklama endüstrisi, sağlık veya refah konusundaki artan talebi ve ilgiyi özümsedi ve artan sayıda operatör ya hizmetlerini yeniden şekillendirdi ya da yeni talep trendine uyarlanmış yeni markalar yarattı.

 

Sağlık Turizmi Talebi

Batı ülkelerindeki ve Uzak Doğu’daki ülkelerdeki nüfus hızlı bir yaşlanma ile karşı karşıya olsa da, küresel veriler hala dünya nüfusunun yarısının 30 yaşın altında olduğunu gösteriyor. Gençler, yakın gelecekte sağlıkla ilgili turizm için potansiyel bir talebi temsil etmektedir.

Kültürel gelenekler, doğal kaynaklar ve miras, talep ve motivasyonları belirlemede önemli bir rol oynar.

Uluslararası sağlıklı yaşam gezginleri, bilgi sahibi olma ve sağlıklı yaşam tarzı sürdürme eğilimindedir. Sağlıklı hizmetler ararlar ve yaşam tarzı temelli tedavileri tercih ederler.

Yurtiçi sağlık turizmi birçok ülkede önemlidir. Bu, özellikle hükümetin hala sosyal turizm yoluyla ulusal veya yerel sağlık turizmini (ör. Termal tıbbi banyo tedavileri) sübvanse ettiği ülkelerde geçerlidir.

Medikal turizm, tıbbi tedaviye erişmek için açıkça seyahat eden insanları içerir. İnsanlar, kişisel sağlıklarını ve refahlarını korumak veya geliştirmek için sağlık için seyahat ederler ve sağlıklı yaşam hizmetleri, doğası gereği önleyici ve / veya iyileştirici olan bedenin iyileştirilmesine, gevşemesine veya güzelleştirilmesine odaklanır.

Medikal turizmin ana itici güçleri, sigorta ve hizmetlerin olmaması (hastaların kendi ülkesinde), daha düşük maliyetler, daha kaliteli bakım, evde uygulanamayan prosedürler ve daha kısa bekleme süreleridir.

Sağlık turizmi, tarihsel olarak, daha iyi tıbbi tesisler ve daha yüksek eğitimli ve kalifiye profesyonellerle, düşük gelirli ülkelerden yüksek gelirli ülkeler arasında olmuştur. Bununla birlikte, bu eğilim son yıllarda tersine dönüyor ve son zamanlarda insanları bölgesel olarak çeken tıbbi mükemmellik merkezleri gelişti. Birçok ülke ithalatçı, ihracatçı veya her ikisi olarak medikal turizmde yer almaktadır.

Ana ithalatçı ülkeler (medikal turistlerin geldiği ülkeler) Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’dadır. Başlıca ihracatçı ülkeler (sağlık turistlerine hizmet verenler) Latin Amerika, Doğu Avrupa, Afrika ve Asya dahil olmak üzere tüm kıtalarda yer almaktadır. Ülkeler ve/veya hastaneler belirli prosedürlerde uzmanlaşma eğilimindedir.

 

Sağlık Turizmi Yönetim Ve Pazarlama

Vatandaşların genel refahını iyileştirmeyi amaçlayan sosyal politikalar ve kamusal ve özel girişimler de sağlık amacıyla seyahat etmeyi destekler.

Ulusal/bölgesel politikalar ve girişimler, özellikle ilgili bir kuruluş tarafından desteklenir ve kolaylaştırılırsa, genellikle yerel ve/veya uluslararası sağlık turizminin (örneğin, yatırım, teşvikler veya düzenlemeler) önünü açar.

Sağlık turizminde dağılım oldukça benzersizdir. Medikal turizmde aracılar (geleneksel tur operatörleri değil) önemli bir rol oynar. Sağlıklı yaşam turizminde (özellikle inziva temelli veya ruhani turizmde) küçük ama oldukça uzmanlaşmış tur şirketleri paketlenmiş hizmetler sunar veya dağıtım platformları işletir. Çevrimiçi dağıtım şirketler (örneğin, çevrimiçi seyahat acenteleri) henüz sağlık turizmi temelli daha geniş ölçekte dağıtımı destekleyecek bir terminoloji geliştirmedi (veya uygulamadı).

 

Sonuç Ve Tavsiyeler

Sağlık turizmi, son dönemde şüphesiz en hızlı büyüyen turizm türlerinden biridir. Sağlık turizmi pazarındaki arz ve talebin analizi, hizmet sağlayıcıların farklı tipolojileri ve güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin ve kanıta dayalı bilgilerin eksikliği gibi dikkat edilmesi gereken ilgili konuları ortaya çıkararak, ülkede, destinasyonda performansı kıyaslamayı zorlaştırır.

NTO’lar, DMO’lar ve genel olarak endüstri, net tanımlarla uyumlu bir kavramsal çerçeve altında toplanan ve geliştirilen iyileştirilmiş verilerden faydalanacaktır. Bu, karşılaştırılabilirlik, daha doğru ölçüm ve daha iyi yönetim sağlayacaktır. Sağlık turizmi hala niş bir pazardır ve istatistiklerin aşırı araştırılmaması veya iki kez sayılmaması önemlidir.

Sürdürülebilirlik ve sorumluluk, genellikle doğal kaynaklara ve varlıklara dayanan sağlık turizminde kilit kriterler haline geldi. Sağlık turizmini yönetirken kalkınma, planlama ve etki yönetimi açısından sürdürülebilir bir yaklaşıma sahip olmak kesinlikle önemlidir. Yönetmeliklere ve etik kurallara uymak da önemlidir.

Destinasyonlar, sağlık turizminin bölge sakinlerinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisine bakmalıdır. Yerel halkın refahı turistlerin sağlığının iyileştirilmesi kadar aynı derecede önemlidir. Ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin izlenmesi özel dikkat ve kaynak gerektirir.

Sağlık turizmi stratejisinin bir parçası olarak destinasyonlar seyahati kolaylaştırma konularına bakmalıdır:

 • Vize politikası, gelişmiş bağlantı, emniyet ve güvenlik, engelli insanlar için hareketlilik çerçevesi;
 • Kaynak pazarların ve segmentlerin çeşitlendirilmesi;
 • Yatırımın çekiciliği
 • Mevzuat, teşvikler ve standartlar dahil bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması;
 • Hizmet kalitesi ve altyapı;
 • Eğitim ve beceri geliştirme;
 • Sağlık turizmi tesisleri ve uygulamalarının akreditasyonu ve sertifikasyonu

Sağlık turizmi, diğer turizm segmentlerine kıyasla mevsimsel bir model izlemediği için mevsimsellikle mücadeleye yardımcı olabilir. Daha az mevsimsel olma eğilimindedir ve 365 günlük destinasyon stratejilerine entegre edilebilir. Sağlık turizmi aynı zamanda turizmin yayılmasına da katkıda bulunabilir, çünkü pek çok sağlık ve sağlık tesisi şehir dış mahallelerinde ve kırsal alanlarda yer alabilir.

Sağlık turizmi değer zincirine dahil olan farklı paydaşlar arasında işbirliği ve ortaklıklar çok önemlidir: Destinasyonlar, yetkililer, yerel topluluklar, konaklama ve ulaşım, aracı kuruluşlar… Sağlık turizmi genel olarak turizm politikalarına daha iyi entegre edilebilir. Önde gelen bazı sağlık turizmi destinasyonlarında hayata geçirilen ve en iyi uygulamalar olarak kabul edilebilecek sağlık turizmini teşvik etmeye yönelik başarılı kamu-özel girişimleri diğer ülkelerde de uygulanabilir.

Konaklama ve sağlık hizmetleri sektörü, hizmet sunumunu optimize etmek ve kaliteli bir turizm deneyimi sağlamak için bilgi ve uygulama alışverişi yoluyla birbirlerinden öğrenebilirler. Konaklama endüstrisi, konaklama, gastronomi ve diğerlerinin tedariğinde sağlık ve çeşitli ilgili turizm hizmetlerini de tamamlayabilir.

Hedefler, ürün segmenti matrislerine dikkat etmelidir. Yeni ürün konseptleri ortaya çıkıyor ve NTO’lar ve DMO’lar tarafından üretilen pazar zekası ve yenilikçi dijital pazarlama stratejilerinin tasarımı, milenyum kuşağı veya LGBT gibi yeni pazar segmentlerinin çekilmesine yardımcı olabilir. Segmentasyon ve motivasyon modellemesi, yaşam tarzına dayalı segmentasyon ve “kabile pazarlaması” gibi yeni yaklaşımları içermelidir.

eSağlık ve mHealth (veya yakın gelecekte Yapay Zeka ve robotik) gibi teknolojik gelişmeler ve mobil uygulamalar, hastaların yaşamsal belirtilerinin gerçek zamanlı izlenmesi ve mobil teletıp gibi sağlık hizmetlerine yeni çözümler ve fırsatlar getirebilir.

Tam çalışmada yer alan sağlık turizmi geliştirme araç seti, her türlü sağlık turizmini geliştirme ve yönetme çabalarında yerel turizm örgütleri ve destinasyon yönetim örgütleri adım adım kolaylaştırmalı, yönlendirmeli ve desteklemelidir.

Dünya Turizm Örgütü

KAYNAK:

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420308

 

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: