Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi Black Out İş Merkezi No: 211 İç  Kapı No: 64 Şişli/İSTANBUL

Sağlık Turizmi Tanıtımı

03.12.2020
596
Sağlık Turizmi Tanıtımı

Sağlık Turizmi Tanıtımı

Basitlik Kuralı: Günümüzde insanlar birçok sektöre ait tanıtım ve reklam mesajlarının hedefinde bulunmaktadır. Bu nedenle sağlık turizminde tanıtım yazılarının sade ve kolay akılda tutulacak bir şekilde, anlaşılması kolay bir dilde olması gerekir. Özellikle tıbbi ifadelerin kolaylaştırılması ve hedeflenen ülkedeki hedef kitlenin kolayca anlayabileceği bir dille ifade edilmesi önemlidir. Örnek olarak hedef ülkenin Türkiye olduğunu varsaydığımızda “transplantasyon” kelimesi yerine “nakil” kelimesi tanıtımlarda kullanıldığında daha akılda kalıcı bir mesajın iletilmesini sağlayacaktır. Benzer şekilde hassasiyetlerin her ülkeye göre gösterilmesi ve ülkeler özelinde planlama yapılması gerekir.

Çekicilik Kuralı: Hedef kitleyi istenilen şekilde yönlendirebilmek ve istenen davranış değişikliği sağlayabilmek için tanıtımda kullanılan mesajların çekiciliği çok önem taşımaktadır. Sağlık turizminin tanıtımında çekicilik kuralı, insanlarda sağlık hizmeti alma isteği oluşturmak değil var olan sağlık hizmeti ihtiyacı konusunda yönlendirme yapmak ile ilgilidir. Bu yönü ile tatile çıkma dürtüsü uyandıran geleneksel turizm tanıtımından farklıdır. Bu yüzden, tanıtım çalışmasının yapılacağı hedef ülkede bulunan hedef kitlenin özellikleri iyi belirlenmeli ve kitlenin ilgisini uyandıracak uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Bunun haricinde göz önüne bulundurulması gereken bir diğer husus ise hedef ülkede yürürlükte olan sağlık hizmetleri tanıtım mevzuatıdır. Örneğin; ABD’de daha geniş kapsamlı tanıtım kanallarına açık iken Almanya’da çok daha kısıtlıdır.

Kanıt Gösterme Kuralı: Sağlık turizmi tanıtım çalışmalarında kalite önemsenmeli ve bunun için kanıt gösterilmesi gerekir. Özellikle uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelere gönderme yapmak, akreditasyon belgesine vurgu yapmak suretiyle görüş veya vaadin fiziksel olarak da kanıtlanması önemlidir. Sağlık turizmi tanıtımında, sağlıkta güven ilkesinin önemli olması nedeniyle kanıt gösterme kuralı göz ardı edilmemesi gereken bir başka kuraldır.

Tekrar ve Süreklilik Kuralı: Sağlık hizmet ve olanaklarının tanıtılması faaliyetleri sonucunda elde edilecek olumlu sonuçlar, gerektiğinde yıllarca süregelen çalışmaların etkinliğinin yanında tekrarına da bağlıdır. Sağlık turizminde tanıtım çalışmalarının değişik kanıtlarla tekrar edilmesi kişilerin yönlendirilmesinde etkili olacaktır. Uluslararası tanıtım faaliyetlerinde olumlu bir sonuç almak için uzun bir süreye ihtiyaç vardır. Gerekirse yıllarca devam edecek tanıtım kampanyaları yapılmalıdır. Bu sebeple kullanılan tanıtım araçlarının değiştirilerek tekrar edilmesi ve süreklilik sağlanması tercih edilmelidir.

Koordinasyon Ve Eşgüdüm Kuralı: Koordinasyon ve eşgüdüm kuralı kapsamında, tanıtım çalışmalarına dahil olan kamu ya da özel sağlık kuruluşları arasında sıkı bir işbirliği yapılmalıdır. Sağlık turizminde en iyi olan ülkelerde yalnızca sağlık turizminin geliştirilmesi ile ilgilenen birlikler ile turizm otoriteleri koordineli bir şekilde çalışmaktadırlar. Singapur’da (SingaporeMedicine) platformu üzerinde eşgüdüm sağlanarak; mali kaynaklar daha etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Yine bu platform sayesinde çalışmalara etkinlik ve yoğunluk verilmekte ve doğru yöntem ile araçların belirli bir sıra dahilinde uygulanmasına imkan sağlanmaktadır. Benzer bir yapı ülkemizde de SATURK kurulmuş olup mesajlar, sloganlar ve değişiklikler tek bir merkezden düzenlenip yayınlanacak ve etkinlik artırılacaktır. Başarılı olması istenen bir sağlık turizmi tanıtımı çalışması, ilgili kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon ile mümkün olabilir. Çünkü yurt dışı tanıtım, sürekli birbirini tamamlayan etkinliklerden oluşan bir bütünü temsil eder. Bu kapsamda geleneksel turizm tanıtım faaliyetlerinde bağımsız olarak yapılırken ve sağlık turizmi tanıtım kampanyaları ile dil bütünlüğü sağlanıp karşılıklı göndermeler yapılmalıdır.

Örnek olarak, bütüncül bir yapı sergileyen SingaporeMedicine platformunda birçok özel kuruluş ya da dernek ile birlikte kamu kurumları da bulunmaktadır.(Ekonomik Kalkınma Kurulu (The Economic Development Board), Singapur Uluslararası  Girişimi  (International  Enterprise  Singapore)  ve Singapur Turizm Kurulu (The Singapore Tourism Board)).

Abartıdan Uzak, Doğruluk ve İnandırıcılık Kuralı: Her türlü sağlık hizmeti ya da sağlık tesisinin tanıtımındaki en önemli kurallardan birisi, doğruluk ve inandırıcılıktır. Hali hazırda aşırı hassas yapılması gereken sağlık hizmeti tanıtma çalışmalarında, gerçekler ile verilen mesajlar arasında farklılık olması, tanıtımda geri dönüşü mümkün olmayan zararlarla yol açacaktır.

Her ne kadar tanıtımlarda sıkça başvurulan abartma, gerçeklerin saptırılması değil, gerçeklerin yansıtılmasında ilgiyi artıran bazı araç ve olanaklardan daha iyi yararlanılmasını ifade etse de sağlık turizmi tanıtımında abartma ya da mübalağa başvurulacak bir yöntem olarak tercih edilmemelidir.

Zamanlama Kuralı: Şüphesiz uluslararası tanıtımın başarısı, tanıtımın yapılacağı zamanın doğru bir şekilde seçilmesine bağlıdır. Sağlık hizmetine duyulan ihtiyaç zaman ve mekandan bağımsız olsa dahi ülkelerin arasındaki politik durumlar ve kozmetik cerrahinin sınır ötesinde talep edilen tedaviler arasında önemli yer tutması zamanlama faktörünü gündeme getirmektedir. Politik yönden tanıtım çalışmasının zamanlaması mefhumu, tanıtım yapılacak ülke ile siyasal ilişkilerimizin en normal olduğu bir dönemde yapılmasını ifade etmektedir. Finansal anlamda zamanlama, özellikle ekonomik durumun düzgün olduğu dönemlerde tanıtımın yapılmasını ifade etmektedir.

 

KAYNAK:

SATURK

https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: